DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1440).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: ……..

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Data sporządzenia deklaracji: 2021-08-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Prosimy jednak o uwzględnienie, że prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie, są prowadzone na bieżąco. Dlatego prosimy o poinformowanie nas w przypadku zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, aby informacje były w pełni dostępne.

Informacje dla niepełnosprawnych

Wszelkie informacje dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami dostępne są na stronie oznaczone: Informacje dla osób z niepełnosprawnościami.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola, 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4.

Osobą do kontaktu jest Katarzyna Baranowicz-Kopij; e-mail: sekretariat@pinb.opole.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77 44 29 101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub któregoś z ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola mieści się w 3- kondygnacyjnym budynku murowanym (na przeciw marketu budowlanego OBI), II piętro, sekretariat pok. 31. Budynek ma wejście od strony południowej na poziomie parteru bezpośrednio z parkingu, sytuowane w pobliżu miejsc parkingowych. Jest możliwość podjechania samochodem  do budynku. Na parkingu znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia Inspektoratu nie są przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową (brak windy). Osoby te obsługiwane są na parterze w pomieszczeniach użyczanych czasowo przez Urząd Miasta Opola, po wcześniejszym umówieniu się bądź skorzystaniu z dzwonka przywoławczego umieszczonego w holu przy głównym wejściu do budynku (od strony południowej).

WEJŚCIE DO OBIEKTU

Wejście do budynku jest wystarczająco szerokie i nieutrudniające wjazdu osobie poruszającej się na wózku. Za drzwiami na parterze (główna część budynku) znajduje się korytarz prowadzący do części obsługi.

WNĘTRZE BUDYNKU

W budynku nie ma możliwości, dla osób poruszających się na wózku, przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Dostęp jest tylko na parter, ale nie ma alternatywy dla schodów. Na zewnątrz jest umiejscowiona tablica informacyjna o urzędzie. W pobliżu wejścia o budynku nie ma dotykowego planu budynku.

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Punkt (pomieszczenie) obsługi klienta znajduje się na parterze. Lada w pomieszczeniu przyjęć jest odpowiednio wysoka dla osób poruszających się na wózkach. W pomieszczeniu nie ma zamontowanej pętli indukcyjnej.

DOSTĘPNA TOALETA

W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych dostępna na tym samym poziomie, na którym przyjmowane są osoby niepełnosprawne ruchowo. W toalecie nie ma instalacji alarmowej.

KOMUNIKACJA PIONOWA I POZIOMA

Korytarz w budynku na parterze jest wystarczająco szeroki. W budynku nie ma windy - brak możliwości dostania się na inne kondygnacje.

W budynku nie ma dźwiękowej i świetlnej sygnalizacji alarmowej. W instrukcji przeciwpożarowej jest zapisana informacja: „ewakuację osób zaczyna się od tych, które znajdują się w bezpośrednim zagrożeniu, pomóc tym, którzy nie mogą poruszać się samodzielnie wskutek urazów lub innych przyczyn”. W budynku nie ma urządzeń do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami (krzesła lub maty ewakuacyjne).

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących, takich jak pętle indukcyjne, opisy w języku Braille'a czy znaczniki Totupoint, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym.

Budynek nie posiada windy, pochylni, ani platform przyschodowych umożliwiających poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki