Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu informuje, iż w myśl art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) - W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony (ust. 1).

Wyjaśnia się, że czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie,
o którym mowa w ust. 1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron (ust. 2 w/w art.). Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez umieszczenie go przez organ administracji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie (ust. 3 cyt. wyżej art.).

Ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (ust. 4 tegoż art.).

Zważywszy na treść przedmiotowego przepisu – wstrzymaniu na powyższy okres mogą ulec wszelkie kontrole czy oględziny przeprowadzane przez tut. Organ w prowadzonych przez niego sprawach.

Należy zaznaczyć, iż z powyższej możliwości tut. Organ skorzystał w następujących sprawach:

1. WIB.4002-47/2020

2. WIB.4002-68/2019

3. WIB.4002-38/2020

4. WIB.4002-21/21

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

Mirosław Domański

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki