Od dnia 25 maja 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę klientów w PINB dla m. Opola

 

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę klientów w PINB dla m. Opola. Osobiste załatwianie spraw będzie możliwe przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Każda osoba stawiająca się w urzędzie, zobowiązana jest do zachowania  2 m odstępu od innych oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy (§ 12 i § 17 ust. 1 pkt 2b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. Poz. 878)).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, a po ich zmianie będzie zamieszczona stosowna informacja.

Należy zaznaczyć, iż dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), zwana dalej „ustawą zmieniającą”.

Na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy zmieniającej uchylone zostały art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm, dalej zwana „ustawą zmienianą”), dotyczące wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Zgodnie z art. 68 ustawy zmieniającej:

- terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia
w życie ustawy zmieniającej (ust. 1);

- terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (ust. 2);

- terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (ust. 6);

- terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (ust. 7).

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z powyższym zostają wznowione wyjazdy w teren pracowników PINB w Opolu.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki