Kontrola do 30 listopada

industrial-building-2838160_640.jpeg

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Do 30 listopada właściciele i zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek wykonania kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.
Przypominam, że kontrole okresowe powinny przeprowadzać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Celem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. Jeśli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany usunąć je w czasie lub bezpośrednio po kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego opis nieprawidłowości mogących spowodować wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadzi kontrolę potwierdzającą usunięcie wskazanych uszkodzeń lub braków.

Norbert Książek
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Warszawa, październik 2018 r.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki