RODO

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA OPOLA 


Realizując obowiązki określone w art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 14 maja 2016 r.) dalej zwanego RODO  przekazujemy Państwu poniższą informację.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu z siedzibą w Opolu.

     Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

     listownie na adres: ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole
     przez e-mail: sekretariat@pinb.opole.pl
     telefonicznie: 77 442 91 01 

 

Inspektor Ochrony Danych
    
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Inspektor to Osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:
 
    listownie na adres: ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole
    przez e-mail: iod@pinb.opole.pl
  
 

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonywania :

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi  w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • realizacji zawartej z Administratorem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.    


Okres przechowywania Państwa danych osobowych
    
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji. 


Odbiorcy Państwa danych osobowych
    
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. 

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego, czyli poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa – organom państwowym, organom ochrony prawnej m. in.  Policji, Prokuraturze, Sądom, na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.

Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.


Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.


Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. 

 

Dane podawane dobrowolnie

Podanie przez Państwa danych w zakresie numerów telefonów i adresu e-mail odbywa się za Państwa zgodą i jest dobrowolne. Podanie tych danych usprawni przebieg postępowania. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Prawo wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych następuje z naruszeniem RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki