Co zrobić po zalaniu obiektu budowlanego

W związku z występującymi w naszym mieście przypadkami podtopień i zalań obiektów budowlanych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu pragnie przypomnieć o obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych zagrożonych uszkodzeniem, uszkodzonych albo zniszczonych
w wyniku powodzi, a także zwrócić uwagę na możliwość udzielenia pomocy przez tut. organ przy realizacji tych obowiązków.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu
w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych
z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Po każdorazowym wystąpieniu okoliczności, o których mowa wyżej właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu. Przeprowadzenie kontroli musi być powierzone osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane. Jeżeli poszkodowani w wyniku powodzi nie są w stanie ponieść kosztów zlecenia powyższej kontroli, to istnieje możliwość jej nieodpłatnego przeprowadzenia przez pracownik tut. Inspektoratu.

 W przypadkach katastrofy budowlanej na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu budowlanego ciąży szereg obowiązków określonych przepisami art. 75 Prawa budowlanego. Przede wszystkim należy zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy oraz niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: organ nadzoru budowlanego, właściwego miejscowo prokuratora i Policję. Należy tu wyjaśnić, że
w myśl art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego „Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów”. Chodzi zatem o przypadki zniszczenia całego obiektu lub poszczególnych jego elementów konstrukcyjnych (np. zawalenie się ściany, dachu).    

Niedopełnienie przedstawionych wyżej obowiązków obwarowane jest sankcjami karnymi (włącznie z karą pozbawienia wolności, patrz art. 91a, art. 92 ust. 1 pkt 1, art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu technicznego zagrożonego lub uszkodzonego obiektu budowlanego (np. czy można pozostać w budynku, czy też konieczne jest jego opuszczenie) albo odnośnie do sposobu realizacji omówionych wyżej obowiązków, pracownicy tut. Inspektoratu pozostają do Państwa dyspozycji. Podkreślić należy, że ewentualna decyzja organu nadzoru budowlanego o opróżnieniu (ewakuacji) budynku mieszkalnego lub wyłączeniu go z użytkowania stanowi podstawę do otrzymania od Gminy lokalu zamiennego (art. 68 Prawa budowlanego). 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki